شماره موبایل11رقمی                  
                          رمز رایانه نام مشترک     -
مشترک محترم در راستای جمع آوری شماره موبایل مشترکین به منظور دریافت صورتحساب با وارد کردن رمز رایانه مندرج در قبض برق، شماره موبایل خود را ثبت نمائید.
      توزیع نیروی برق مازندران